תקנון
כללי
 1. חברת טיירס פור יו בע"מ ע.מ 515009132 שכתובתה קדושי יאסי 1 חיפה ("החברה") הינה הבעלים והמפעילה של אתר "Tires4U" אשר ממוקם בכתובת tires4u.co.il ו/או בכתובות נוספות ("האתר"). במסגרת האתר ניתן לבצע השוואת מחירי רכישה של צמיגים ו/או מוצרים אחרים ("המוצרים"). בנוסף, האתר כולל פרטי קשר של פנצ'ריות וספקים שונים ("בתי העסק") מהם יכולים המשתמשים באתר לרכוש את המוצרים.
 2. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה ("תקנון זה" או "תקנון השימוש"). בתקנון זה, המילה "שימוש" על הטיותיה השונות תכלול את הפעולות הבאות: ביקור ו/או גלישה ו/או רישום ו/או כל שימוש אחר באתר. כמו כן, כל שימוש בתקנון השימוש בלשון זכר יכלול גם לשון נקבה ולשון רבים ולהיפך.
 3. אנא קרא תקנון זה בעיון ובקפידה. כניסתך לאתר ועשיית שימוש בו בכל דרך מהווים הסכמה של כל אדם ו/או גוף ו/או גורם ו/או מי מטעמם של אלה העושה שימוש ו/או גולש באתר ("המשתמש") לתנאי תקנון זה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי התקנון זה יחל מרגע פרסום השינוי. אם אינך מסכים באופן מלא לכל התנאים המפורטים בתקנון זה, אנא הפסק מיד כל שימוש נוסף באתר.
 4. באתר תוכלו למצוא מגוון של תכנים ומידע לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם. כלל התכנים הללו וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, קבצים, ניתוחים, תכנים, הערכות, קישורים וכל מידע אחר שיועמד לרשות המשתמשים, הקיים כיום או שיהיה קיים בעתיד, לרבות באמצעות מכשירי הקצה השונים יכונו להלן "התכנים". בכפוף להוראות תקנון זה, תוכלו לבצע חיפוש והשוואת מחירים של המוצרים; וכן תוכלו למצוא באתר הפניות לרכישה ישירה של המוצרים מבתי העסק (יחדיו: "השירותים")
 5. מובהר, כי תנאי תקנון זה חלים על השימוש באתר ובתכנים באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב).
אחריות
 1. האתר איננו משמש כאתר מכירות, ובהתאם, החברה אינה מוכרת ו/או מציעה למכירה את המוצר/ים. מכירות המוצרים מתבצעות על ידי ובאחריות בתי העסק בלבד. האחריות והשירות למוצרים מסופקים על ידי בתי העסק בלבד ובהתאם לתנאי הרכישה המוסכמים בין הרוכש לבית העסק הרלוונטי.
 2. החברה אינה אחראית בשום מובן ואופן כלשהו למוצרים ו/או לבתי העסק.
 3. כל פניה בדבר רכישת מוצר ו/או אחריות למוצר ו/או שירות למוצר ו/או ביטול עסקת רכישה ו/או בכל עניין אחר הקשור למוצר כלשהו תופנה על ידי המשתמש לבית העסק בלבד (ולא לחברה שאינה אחראית כאמור להיבטי הרכישה הנזכרים).
 4. באתר מתפרסמים תכנים שמקורם בבתי העסק, לרבות אפשרות ביצוע חיתוכים ומיונים של תכנים בהתאם לקטגוריות מוגדרות מראש ומילות מפתח מדויקות ("הסיווגים"). החברה לא אחראית לטעויות, השמטת פרטים ו/או לאי-דיוקים כלשהם בתכנים לרבות כתוצאה משימוש בסיווגים שבדיעבד יתברר כי היו שגויים.
 5. אתר זה מכיל קישורים לאתרי אינטרנט ודפי אינטרנט. במקרה של סתירה בין התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה לבין תנאי השימוש או כל תנאי והנחיה אחרים הכלולים באחד מאתרים אלה תינתן עדיפות לתקנון זה, ויתר התנאים וההנחיות יחולו על האתר המצורף.
 6. החברה אינה אחראית לכל הפרעה בשימוש באתר, הימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים, איכות ודייקנות האתר והמידע שבאתר, התאמה לכל מטרה, שלמות, אמינות, התאמה לתוכנות שבמחשב המשתמש ולאינטגרציה, ואינה מתחייבת כי השימוש באתר ו/או בשירותים לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים כלשהם.
 7. החברה לא תהיה אחראית, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבך ו/או למידע המאוחסן במחשבך ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על האמור בתכנים, ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והינך מצהיר בזאת, כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר אתה עושה באתר ו/או בשירותים.
 8. תוצאות החיפוש והמחירים המוצגים באתר מוצגים על ידי מנגנון אוטומטי ממוחשב של האתר, ונמסרים לחברה באופן שוטף על-ידי צדדים שלישיים (לרבות משרד התחבורה) ללא מעורבות ו/או התערבות כלשהי של החברה. הנתונים המוצגים באתר נערכים ומפותחים על ידי אנשים ו/או גופים עליהם אין לחברה כל שליטה. מידע ונתונים אלה הינם באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישיים, ואין לחברה כל שליטה עליהם ו/או אחריות לתוכנם, לנכונותם או למהימנותם, לרבות לפרטים על אודות הצד השלישי, מהות ו/או איכות המוצרים או השירותים המסופקים על-ידו, שמות היצרנים ו/או הספקים של המוצרים ו/או השירותים, מחירים ומצגים וכל מידע אחר שמקורם במידע שמוצג או מופץ על ידי צד שלישי. ובנוסף לאמור, החברה לא תישא בכל אחריות לאי התאמה של המוצרים (שהמשתמש רכש בבתי העסק באמצעות האתר), למפרט המוצרים כפי שהינו מופיע ברישיון הרכב של המשתמש ו/או כל צד שלישי שעבורו נרכשו המוצרים.
 9. ככל שהאתר מוצג ו/או יוצג במסגרת אתר Tires4U (בכתובת tires4u.co.il או בכתובת אחרת הקשורה לאתר tires4u.co.il) שבבעלות TIres4U LTD., הרי שTires4U LTD. תספק לאתר אכסניה וירטואלית בלבד. Tires4U LTD אינה חבה בחובה ו/או התחייבות כלשהי של החברה ו/או האתר ו/או בתי העסק. Tires4U LTD. אינה ערבה להתחייבות כלשהי של הגורמים הנזכרים הללו. למשתמשים לא תהא טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי Tires4U LTD. ו/או עובדיה ו/או נושאי משרה בה ו/או מי מטעמם בקשר לאמור לעיל לרבות האתר, המוצרים, השירותים ובתי העסק. למען הסר ספק מובהר, כי כל הוראה בדבר הגבלת או היעדר אחריות המופיעה בתקנון זה ביחס לחברה תחול גם ביחס לTires4U LTD..
נהלי הרשמה לאתר
 1. במסגרת השימוש באתר הדורש מסירת מידע אישי, תתבקש לספק מספר נתונים אישיים כדוגמת: שם מלא, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכדומה. נתונים אלה יועברו ויישמרו במאגר המידע של החברה. יודגש כי מסירת הנתונים הנ"ל על ידך אינה מחויבת על פי חוק, אולם, ללא מסירת הנתונים המוגדרים באתר כ"חובה", לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים באתר, כדוגמת רכישת צמיגים מבתי העסק.
 2. הנתונים המוגדרים כחובה יסומנו באופן שונה ובולט משאר השדות.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית, להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירותים הניתנים לך על ידה באתר, בכל מקרה של מתן מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש לחברה את היסוד הסביר להניח, כי כך קרה, עם או בלי הודעה מוקדמת.
פרסום מודעות של בתי העסק
 1. מדיניות ניהול הפרסום באתר הינה כדלקמן:
 2. ניתן לבטל הזמנה לרכישת אמצעי פרסום בתוך שתיים עשרה (12) שעות ממועד שליחת הבקשה לרכישת אמצעי פרסום באתר. במידה ולא יתקבל טופס ביטול עסקה עד מסגרת הזמן הקצוב, ההזמנה תהיה בתוקף וללא יכולת ביטול מצד המזמין.
 3. במידה וכרטיס האשראי יידחה ולא ייפרע תשלום במועדו, הדבר יגרור חיוב בריבית פיגורים ששיעורה יהא זהה לשיעור ריבית הפיגורים החריגה המפורסמת ע"י בנק לאומי לישראל בע"מ, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד וזכות אחרים הנתונים לTires4U LTD. לפי כל דין.
 4. המזמין מאשר ומצהיר, כי תוכן פרסום המודעות שיפורסם על ידו אינו מפר ולא יפר הוראות כל דין ו/או זכויות (לרבות זכויות קניין רוחני) צד שלישי כלשהו.
 5. המזמין מאשר, כי ידוע לו שהחברה תהא רשאית, בכל עת, שלא לאשר פרסום תוכן מודעות שאינו כדין ו/או להתנות אישור לפרסומם בתנאים ו/או לחזור בה בכל עת מאישור שניתן לפרסומם, וזאת מכל סיבה שהיא לרבות עקב חשש לפגיעה בזכויות צדדים שלישיים ו/או חוקיות הפרסום, והמזמין מאשר ומצהיר, כי Tires4U LTD. לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/א והוצאה שייגרמו למזמין במישרין או בעקיפין כתוצאה מכך.
 6. ידוע ומוסכם על המזמין, כי Tires4U LTD. תהא רשאית להסיר זמנית את תוכן פרסום המודעות עקב תקלה באתר ו/או באחד ממדוריו ו/או במידה ואלה לא יפעלו באופן תקין במצב כאמור. כמו כן, Tires4U LTD. תהא רשאית להסיר לאלתר את תוכן פרסום המודעות, במידה ותמצא, כי התוכן הנ"ל לא מפורסם ו/או מוצג כדין ו/או בניגוד לתקנון זה ו/או מפר זכויותיו של צד שלישי כלשהו ו/או לפי טענת צד שלישי כלשהו, כי התוכן הנ"ל מפר את זכויותיו. למזמין לא תהיה כל טענה כנגד Tires4U LTD. בגין האמור.
 7. המזמין מתחייב לשפות את Tires4U LTD. בגין כל נזק, הפסד, חבות, הוצאות והפסד הכנסה שייגרמו לה עקב תביעה ו/או דרישה שתופנה אליה מצדו של צד שלישי כלשהוא, ושעילתה קשורה במישרין או בעקיפין בפרסום תוכן המודעות שהוזמנו ע"י המזמין, לרבות בגין פגיעה בזכות קניינית, שמו הטוב, פרטיותו של כל צד ג' ו/או הפרת כל דין. מבלי לגרוע מהאמור, Tires4U LTD. תיידע את המזמין לגבי כל תביעה כאמור, ותאפשר לו להשתתף על חשבונו בניהול ההגנה.
 8. ממועד אישורה של הצעה זו ע"י המזמין, יחול ההסכם בין הצדדים בהתאם לתוכנו של מסמך זה ובכפוף לתנאי תקנון האתר, וכל שינוי או תוספת שלא אושרו בכתב ע"י הצדדים לא יהיו תקפים.
 9. Tires4U LTD. רשאית בכל עת לשנות את התעריפים, המסלולים ויתר תנאי ההתקשרות בגין מדיניות ניהול הפרסום באתר.
 10. Tires4U LTD. שומרת לעצמה הזכות לבדוק בכל עת ובכל אמצעי שתמצא היא לנכון האם המודעות המתפרסמות באתר עומדות בכל הוראות תקנון זה, ולפעול בהתאם לזכויות באחריות בגין עיכוב באספקת המוצרים, ובהתאם לכך, חיוב כרטיס האשראי שבגינו התבצעה הזמנת המוצרים יבוטל, וההזמנה תבוטל בהתאם.
 11. ויודגש, כי כל ביצוע עסקה מותנה באישורו של נציג בית העסק הרלוונטי. עסקה לא תיחשב כמושלמת, כל עוד לא קיבל המשתמש את המוצר. החברה ו/או בית העסק הרלוונטי שומרים לעצמם את הזכות לבטל ו/או לדחות ו/או לשנות את מיקומה של כל עסקה שהיא, מבלי לספק הסברים למשתמש.
השירותים
 1. החברה מציגה ועורכת השוואה באתר בין מחיריהם של מוצרים שונים, כפי שהתקבלו מבתי העסק וממשרד התחבורה, כאשר בעת בחירה במוצר כלשהו, תועבר למנגנון הזמנת המוצר מאותו בית עסק.
 2. כל בתי העסק המוצגים באתר הינם בעלי רישיונות תקפים מכל הגורמים הרלוונטיים, לרבות רישיון ניהול מוסך לצמיגים ואבובים בתוקף מטעם משרד התחבורה, ורשאים למכור צמיגים.
 3. בתי העסק המוצגים באתר מתחייבים בזאת לספק את המוצרים שנרכשו. אולם, במקרים בהם אזל המוצר במלאי של בית העסק ו/או המוצר נמצא כלא תקין, טרם מסירתו למשתמש, יוצע לך, רוכש המוצר, מוצר חלופי, בעל איכויות דומות, במחיר הזול ביותר שיכול בית העסק להציע, על מנת לספק את רצונך. במידה וההצעה לא תהיה מקובלת עליך, ההזמנה תבוטל, ויחד עמה החיוב בחברת האשראי.
 4. החברה ובתי העסק העלו לאתר תמונות מקוריות של הצמיגים והמוצרים. יחד עם זאת, חלק מהתמונות והמוצרים באתר הינם להמחשה בלבד ובכל מקרה יש לאשר, עובר לרכישה, כי התמונה הנמצאת בסמוך ו/או מקוטלגת כתמונת המוצר/הדגם הינה הנכונה. למען הספר הספק, בכל מקרה של חילוקי דעות בין הרוכש והחברה לגבי נכונות התמונה, לא תיחשב התמונה כנכונה.
 5. המרכיב הבלעדי הקובע להזמנה הינו היצרן, המידה והדגם של המוצר הנבחר. כמו כן, ישנם מוצרים באתר שישנה אפשרות לעיין בפרטים נוספים אודותיהם. הואיל וכך, ולמען הסר הספק, במקרים בהם הפרטים הנוספים אינם נכונים, מכל סיבה שהיא, היצרן, המידה והדגם בלבד של המוצר יקבעו לעניין ההזמנה.
 6. המשתמשים אשר רכשו דרך האתר מוצר כלשהו, יקבלו את המוצר בבית העסק הקרוב והנוח להם, בהתאם לבתי העסק אשר עימם יש לחברה הסכם. החברה מתחייבת לספק את המוצר במקום הנוח ביותר למשתמש, אולם, אין זה אומר, כי המשתמש יקבע היכן תיערך אספקת המוצר, אלא החברה בלבד.
 7. החברה ובתי העסק מתחייבים לספק את המוצר במהירות האפשרית. בכל מקרה, אספקת המוצר תתבצע עד לשלושה (3) ימי עבודה. יחד עם זאת, וללא התחייבות בנושא, אספקת המוצרים תתבצע, על פי רוב, בתוך עשרים וארבע (24) שעות מרגע הזמנת המוצר ואישור ביצוע העסקה בידי בית העסק הרלוונטי.
 8. החברה ובתי העסק עושים ככל יכולתם לספק את המוצרים הנרכשים בתוך הזמן שנקבע בעת הרכישה. אולם, היה ומוצר לא סופק בזמן האמור, אין אחריות ו/או הנחה ו/או פיצוי מכל סוג ומין שהוא על-ידי החברות במקרה של עיכוב באספקת המוצר, האחריות הינה של בית העסק באופן בלעדי. החברה ובתי העסק השונים מתחייבים לפעול לעזרת הרוכשים בקבלת המוצר, ככל יכולתן.
 9. במקרה של עיכוב באספקת המוצר כתוצאה מכוח עליון ו/או תקלות ואירועים שאינם בשליטתה של החברה ו/או בתי העסק השונים, החברות ובתי העסק השונים לא יישאו באחריות בגין עיכוב באספקת המוצרים, ובהתאם לכך, חיוב כרטיס האשראי שבגינו התבצעה הזמנת המוצרים יבוטל, וההזמנה תבוטל בהתאם.
 10. ויודגש, כי כל ביצוע עסקה מותנה באישורו של נציג בית העסק הרלוונטי. עסקה לא תיחשב כמושלמת, כל עוד לא קיבל המשתמש את המוצר. החברה ו/או בית העסק הרלוונטי שומרים לעצמם את הזכות לבטל ו/או לדחות ו/או לשנות את מיקומה של כל עסקה שהיא, מבלי לספק הסברים למשתמש.
אמצעים ותנאי תשלום
 1. רכישת המוצרים באתר הינה ישירות מבתי העסק המפורסמים באתר. יחד עם זאת, ניתן לבצע את התשלום עבור המוצר בדרכים הבאות:
 2. כרטיסי אשראי - בבית העסק, במועד התקנת המוצר. כרטיס האשראי חייב להיות תקף ומאושר על-ידי חברת האשראי, ניתן לסליקה ונמצא תקין. לא יסופק מוצר על-ידי בית עסק ללא אישור העסקה על-ידי חברת האשראי. שיקול הדעת בסעיף זה הינו של בית העסק באופן בלעדי ו/או של החברה. בכל מקרה שנמצא כרטיס אשראי שאינו תקף ו/או שהעסקה לא אושרה על-ידי חברת האשראי, רשאי בית העסק לבטל את העסקה. בית העסק אינו מחויב להודיע על ביטול העסקה האמורה.
 3. מזומן - במעמד קבלת המוצר בבית העסק שבו מורכב המוצר בלבד.
 4. יובהר, כי המחירים המוצגים באתר אינם כוללים את עלות הרכבת המוצר. מחיר ההרכבה משתנה בהתאם למקום ההרכבה. אנא וודאו ואשרו את המחיר הסופי של רכישת המוצר והרכבתו מול בית העסק הרלוונטי. כמו כן, יש לוודא, כי המחיר לו התכוונתם כולל מע"מ כחוק.
מדיניות ניהול פרסומות באתר
 1. הפרסומות המועלות באתר מנוהלות על ידי חברות פרסום שונות בהתאם להרשאה שניתנה להן על ידי החברות. ניהול הפרסומות על ידי חברות אלה מתבצע באמצעות קבצי"COOKIES" הנוצרים במחשבך האישי על פי הוראות חברת הפרסום הספציפית. קבצים אלה משמשים ככלי לאיסוף מידע מהמחשב האישי שלך, והמפרסמים משתמשים בהם על מנת להתאים את הפרסומות שיופנו אליך לתחומי העניין הספציפיים שלך בהתאם למידע שכבר נאסף. עומדת בפניך האפשרות לחסום את חברות הפרסום מליצור ולנהל קבצי "COOKIES" במחשבך על ידי עדכון ההגדרות הרלבנטיות לכך. נדגיש, כי ניהול ה "COOKIES" על ידי חברות הפרסום הינו עצמאי ואינו קשור בכל צורה שהיא לחברות.
 2. החברה משתמשת בחברות פרסום צד ג' להגשת מודעות פרסום בעת ביקורך באתר. חברה זו עשויה להשתמש במידע (שלא יכלול את השם, הכתובת, כתובת הדואר האלקטרוני או מספר הטלפון שלך) ביחס לביקורך באתר, במטרה לספק פרסומות של סחורות ושירותים העשויים לעניין אותך. תוך כדי הגשת פרסומות לאתר, עשוי המפרסם להציב או לזהות קובץ "COOKIES" ייחודי בדפדפן שלך.
 3. החברות שומרות לעצמן את הזכות, על פי נוהליהן ולשיקול דעתן הבלעדי בלבד, להחליט בדבר אופיין ותוכנן של הפרסומות, וכן למקם את הפרסומות, לרבות פרסומות ויזואליות, קוליות, קופצות או כל סוג אחר, בכל חלק או מדור של האתר, ולא תהיה עליהן כל הגבלה באשר לאופי או אופן הפרסום. עוד מובהר, כי החברות עשויות לקשר בין תוכן המודעות המפורסמות באתר לבין אופיין או נושאן של הפרסומות שימוקמו בקרבתן או בתוכן, וזאת על פי שיקול דעתן הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת למפרסם המודעה.
קבצי "COOKIES"
 1. המידע האישי לגביך, ככל שתמסור כזה, יישמר במאגר הנתונים של החברה. החברה מתחייבת בזאת לעשות שימוש במידע הנ"ל בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לעקרונות המובאים בתקנון זה.
 2. החברה רשאית להשתמש במידע על המשתמש לצורך שיפור השירותים הניתנים במסגרת האתר, שינוי וייעול מבנה האתר, הרחבת תחומי הפעילות של האתר או צמצומם ומטרות נוספות לפי שיקול דעת החברה, וזאת לטובת המשתמשים והגולשים והפעילות של האתר. בנוסף, במסגרת פעילות החברה והאתר ייתכן והחברה תעביר מעת לעת מידע ממאגר נתוניה למפרסמים שונים ו/או לצדדים שלישיים אחרים. מובהר בזאת, כי אישור משתמש את תנאי תקנון זה מהווה הסכמתו אף להעברת מידע זה כאמור למפרסמים ו/או לצדדים שלישיים אחרים, ולא תהיה למשתמש טענה ו/או דרישה כלפי החברות עקב כך.
 3. החברות אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותה, כי אם על-ידי צדדים שלישיים, אשר אינם בשליטתה של החברה.
 4. החברה תהא רשאית למסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, לרבות (אך לא רק) במקרה בו היא תמצא, כי פעולותיך באתר מפרות את התקנון, או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או חוק ו/או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרים אלו רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען, כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
הסרה או הגבלה של תכנים באתר
 1. מובהר, כי כלל השירותים השונים באתר מוצעים למשתמשים בהתאם לתנאים הקבועים על ידי החברה, והגישה והשימוש בהם מותנים בעמידה בתנאי הסף אשר ייקבעו על ידי החברה.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום/לבטל/להסיר כל מודעה על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן לחסום/לבטל/להסיר כל מודעה ממפרסם אשר הינו בעל חוב שלא שולם לחברה ו/או אשר לחברה טענות כספיות ו/או אחרות כלפיו (אף אם טענות אלו אינן קשורות למודעה ו/או לפרסומה).
זכויות יוצרים וקניין רוחני
 1. החברה הינה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, באופן בלעדי. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, הפרסומים, מודעות המפורסמות באתר וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לחברה, שמורים לחברה.
 2. אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, לפרסם, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם למכור, להשכיר, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש.
 3. מובהר בזאת, כי עם קבלת תנאי שימוש אלו, כל המפרסם מודעה באתר מעביר לחברה את כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם מודעה כאמור (לרבות בתוכן המודעה ובתמונות הכלולות בה), לרבות זכויות יוצרים וזכויות התביעה בגין כל הפרה של זכויות כאמור.
 4. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא הנוגע לקניין רוחני או אחר שהופר כתוצאה מפרסום לא מורשה של תמונה/ציור או כל אובייקט אחר המשמש נושא לזכות יוצרים או זכות קניין אחרת. החברה שומרת לעצמה הזכות להסיר כל פרסום מפר כאמור ככל שהובא לידיעתה דבר ההפרה.
אבטחת מידע והגנה על הפרטיות
 1. החברה מאבטחת את המידע המצוי באתר וברשת מחשביה, ככל שהם נוגעים להפעלת האתר, במערכות מתקדמות ביותר. על אף המאמצים והמשאבים המושקעים בכך, החברה אינה יכולה להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר וברשת המחשבים.
 2. המידע האישי לגביך, ככל שתמסור כזה, יישמר במאגר הנתונים של החברה. החברה מתחייבת בזאת לעשות שימוש במידע הנ"ל בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לעקרונות המובאים בתקנון זה.
 3. החברה רשאית להשתמש במידע על המשתמש לצורך שיפור השירותים הניתנים במסגרת האתר, שינוי וייעול מבנה האתר, הרחבת תחומי הפעילות של האתר או צמצומם ומטרות נוספות לפי שיקול דעת החברה, וזאת לטובת המשתמשים והגולשים והפעילות של האתר. בנוסף, במסגרת פעילות החברה והאתר ייתכן והחברה תעביר מעת לעת מידע ממאגר נתוניה למפרסמים שונים ו/או לצדדים שלישיים אחרים. מובהר בזאת, כי אישור משתמש את תנאי תקנון זה מהווה הסכמתו אף להעברת מידע זה כאמור למפרסמים ו/או לצדדים שלישיים אחרים, ולא תהיה למשתמש טענה ו/או דרישה כלפי החברות עקב כך.
 4. החברות אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותה, כי אם על-ידי צדדים שלישיים, אשר אינם בשליטתה של החברה.
 5. החברה תהא רשאית למסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, לרבות (אך לא רק) במקרה בו היא תמצא, כי פעולותיך באתר מפרות את התקנון, או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או חוק ו/או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרים אלו רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען, כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית
 1. על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. לבתי המשפט בתל-אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתקנון זה ולשימוש באתר.